Thursday, August 13, 2009

MY "KADUK" (2)....


Huhuhuh.......kaduk aku menyepi............

Tiada ungkapan diterima
Sepi dari perkhabaran
Ke mana menyepi
Tidakku ketahui

No comments: