Sunday, December 30, 2012

JALAN KE SYURGA....

Kita meniti jalan yang sama menuju ke syurga...
Namun berbezanya ialah cara kita meniti jalan ke syurga...

No comments: